1. DEFINĪCIJAS
1.1. DVI – Datu valsts inspekcija.
1.2. VDAR – Vispārīgā datu aizsardzības regula.
1.3. ES/EEZ – Eiropas Savienība un Eiropas Ekonomikas zona.
1.4. Atruna – šī Privātuma atruna.
1.5. Lendiscore (vai “mēs”) – SIA “Lendiscore”, reģistrācijas Nr. 40203251925, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013, Latvija.
1.6. Jūs (vai “jūs”) – privātpersona (vai viņa/viņas pilnvarotais pārstāvis), kas mijiedarbojas ar mums un ko ietekmē mūsu veiktā personas datu apstrāde.
1.7. Pakalpojumi – finanšu pakalpojumus papildinoši profesionālie pakalpojumi, kas sniegti saskaņā ar pakalpojumu līgumu, kas noslēgts starp Lendiscore un jums lai atvieglotu finanšu pakalpojumu saņemšanu.
1.8. Tīmekļa vietne – Mūsu mājas lapa, kas pieejama www.lendiscore.com
1.9. Šajā Atrunā tiek lietoti VDAR noteiktie termini, piem., “personas dati”, “apstrāde”, “apstrādes ierobežošana”, “profilēšana”, “pseidonimizācija”, “pārzinis”, “apstrādātājs”, “saņēmējs”, “trešā persona”, “piekrišana”, “personas datu aizsardzības pārkāpums”, “uzraudzības iestāde”, ar tādu pašu nozīmi.

2. ATRUNAS MĒRĶIS UN TVĒRUMS
2.1. Šī Atruna attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar fiziskajām personām adresētajiem pakalpojumiem.
2.2. Šīs Atrunas mērķis ir izskaidrot, kā mēs vācam un citādi apstrādājam jūsu personas datus, informēt jūs par apstrādes nolūkiem un jūsu tiesībām, kā arī sniegt citu informāciju, kas saistīta ar mūsu veikto personas datu apstrādi.
2.3. Dažas no mūsu Tīmekļa vietnē esošajām saitēm noved pie citām tīmekļa vietnēm ar savām privātuma atrunām, kas var atšķirties no šīs Atrunas. Jums būs jāpārliecinās, ka esat apmierināts ar attiecīgo privātuma atrunu, izmantojot šīs citas tīmekļa vietnes.

3. KAS MĒS ESAM UN KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?
3.1. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Lendiscore ir uzskatāms par jūsu personas datu pārzini. Tas nozīmē, ka mēs nosakām personas datu apstrādes mērķus (“kāpēc” dati tiek apstrādāti) un līdzekļus (“kā” dati tiek apstrādāti).
3.2. Ja jums rodas kādi papildu jautājumi attiecībā uz Pakalpojumiem, šo Atrunu vai personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums pa parasto pastu (mūsu adrese ir norādīta 1.5. punktā augstāk) vai e-pastu: management@lendiscore.com.

4. KĀDU INFORMĀCIJU MĒS APSTRĀDĀJAM?
4.1. Mums būs nepieciešami noteikti personas dati, lai sniegtu Pakalpojumus, kurus esat pieprasījis, un sniegtu vislabāko iespējamo pieredzi, kad jūs mijiedarbojaties ar mums (piemēram, izmantojot Tīmekļa vietni vai citādi) un izmantojat mūsu Pakalpojumus.
4.2. Personas dati, kurus mēs varam apstrādāt, atkarībā no jūsu pasūtītā Pakalpojuma, ietver šādus:
(a) Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nacionālais identifikācijas numurs, identifikācijas dokumenta sērija un numurs, vecums);
(b) Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, adrese);
(c) Informācija par jūsu bankas kontu (bankas nosaukums, bankas konta numurs);
(d) Finanšu informācija (piem., kredītvēsture, bankas izraksts, informācija par ienākumiem un izdevumiem, informācija par parādiem (summa, dzēšanas datums utt.), informācija par aktuālajām saistībām (informācija par aktuālajiem aizdevumiem un citiem pienākumiem), informācija par darījumiem utt.);
(e) Informācija par nodarbinātību;
(f) Kredītspējas un kredītriska vērtēšanas rekomendācija;
(g) Informācija par jūsu viedokli (piemēram, par mūsu Pakalpojumiem, klientu apkalpošanu utt.);
(h) Informācija, kas tiek vākta, kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu Tīmekļa vietni (piemēram, jūsu IP adrese, informācija par ierīci un programmatūru, ko izmantojat, citi līdzīgi tehniskie dati), izmantojot sīkdatnes vai citas līdzīgas tehnoloģijas;
(i) Izmeklēšanas dati (piemēram, klienta izpētes rezultāti, sankciju pārbaužu un naudas atmazgāšanas novēršanas pārbaužu rezultāti u.tml.);
(j) Lietotāja pieteikšanās dati (piemēram, autentifikācijas dati);
(k) Telefonsarunu (izejošo un ienākošo) audioieraksti;
(l) Informācija par cita veida saziņu ar mums (piemēram, pa pastu, e-pastu, tērzēšanu tiešsaistē utt.);
(m) Videoieraksti un attēli no videonovērošanas mūsu birojā (ja tāda tiek veikta);
(n) Informācija par jūsu ierīci (piemēram, ierīces veids, interneta pārlūka veids, e-pasta reģistrēšanas datums, domēns, domēna īpašnieks, domēna kategorija utt.);
(o) Cita informācija, ko esat iesniedzis vai iekļāvāt ziņojumā, kuru jūs pasūtat no mums, izmantojot Pakalpojumus.

5. PERSONAS DATU AVOTI
5.1. Mēs vācam personas datus tikai saskaņā ar VDAR noteikumiem un citiem piemērojamiem tiesību aktiem. Personas dati parasti var tikt ievākti šādos veidos:
(a) Tieši no jums (piemēram, kad jūs piesakāties Pakalpojumiem; kad jūs sazināties ar mums (zvaniet mums, sūtiet mums e-pastus u.tml.); aizpildāt jebkādas formas Tīmekļa vietnē; kad jūs iesniedzat sūdzību vai pieteikumu mums; ja jūs citādi sazināties ar mums);
(b) No trešajiem avotiem, kas galvenokārt ietver šādus:
1) Jūsu kreditors;
2) Kredītinformācijas biroji;
3) Parādvēstures datu bāzes;
4) Valsts informācijas sistēmas / valsts iestādes;
5) Pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz krāpšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas un citus līdzīgus un pakalpojumus;
6) Sīkdatnes un citas Tīmekļa vietnē izmantotās tehnoloģijas.
(c) Pašiem ģenerējot, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no jums un citiem iepriekš minētajiem avotiem (piem., sastādot atskaiti saskaņā ar jūsu pieprasītajiem Pakalpojumiem).
5.2. Personas datus no šīs Atrunas 5.1. punkta (b) 2) – 5) apakšpunktā minētajiem trešajiem avotiem Lendiscore var saņemt patstāvīgi, izmantojot tiešo integrāciju, vai netiešā veidā, izmantojot jūsu kreditora tehnisko atbalstu.

6. APSTRĀDES MĒRĶIS, APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS
6.1. Mēs galvenokārt apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
(a) Slēgt darījuma attiecības ar jums un piegādāt jums mūsu Pakalpojumus;
(b) Lai pārvaldītu jūsu kontu mūsu tīmekļa vietnē (ja jums tāds ir) un pārvaldītu visas attiecības, kas jums ir ar mums;
(c) Lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, pretenzijām utt.;
(d) Lai izpildītu jūsu instrukcijas;
(e) Lai apstrādātu maksājumus, ko jūs veicat, pasūtot Pakalpojumus;
(f) Lai novērtētu jūsu viedokli par mūsu produktiem, pakalpojumiem, citām darbībām;
(g) Mārketinga nolūkos (piemēram, pa pastu, e-pastu, SMS, zvaniem, sociālajiem medijiem, plašsaziņas līdzekļiem, ziņojumapmaiņa utt.) un lai izprastu jūsu preferences;
(h) Lai sazinātos ar jums jautājumos, kas saistīti ar mijiedarbību/sadarbību ar mums (piemēram, lai informētu jūs par izmaiņām mūsu Pakalpojumos, noteikumos, politikās, citos dokumentos vai sniegtu jums informāciju normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos utt.);
(i) Lai aizsargāt mūsu tiesības un ar likumi aizsargātās intereses (piemēram, strīda gadījumā);
(j) Lai pildītu savus juridiskos pienākumus;
(k) Lai nodrošinātu drošību (tostarp kiberdrošību) un darbības nepārtrauktību;
(l) Tirgus izpētes nolūkos un lai noteiktu tendences;
(m) Lai nodrošinātu mūsu īpašuma (piemēram, mūsu aktīvu, informācijas, datortīkla, infrastruktūras u.c.) aizsardzību pret fiziskiem, kiberdrošības un citiem draudiem;
(n) Lai aizsargāt indivīdu (piemēram, mūsu darbinieku, apmeklētāju u.c.) vitāli svarīgās intereses;
(o) Riska pārvaldības nolūkā;
(p) Novērst un atklāt nelikumīgas darbības (piemēram, krāpšanu, zādzību, īpašuma bojājumus, terorisma finansēšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu utt.);
(q) Administratīvo funkciju veikšanai;
(r) Lai personalizētu tiešsaistes pieredzi;
(s) Produktu, Pakalpojumu un Tīmekļa vietnes uzlabošanas nolūkiem;
(t) Citiem saistītajiem mērķiem.

6.2. Mēs veicam personas datu apstrādi, balstoties uz dažādiem tiesiskajiem pamatiem, atkarībā no sasniedzamā mērķa un apstrādājamo personas datu veidiem, proti:
(a) Jūsu piekrišana (piemēram, nosūtot jums komerciālus paziņojumus);
(b) Līguma izpildei (piemēram, ja jums ir līgumattiecības tieši ar mums, ir konts mūsu Tīmekļa vietnē utt.);
(c) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus (piemēram, pienākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecībā uz nodokļiem, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, valsts/starptautiskajām sankcijām u.tml.);
(d) Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu personu vitāli svarīgas intereses (piemēram, gadījumos, kad var tikt ietekmēta personu dzīvība un veselība);
(e) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (piemēram, veicot darbības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai utt.);
(f) Apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu nodrošināšanas nolūkā (piemēram, krāpšanas atklāšana un novēršana, drošības nodrošināšana (tostarp kiberdrošības); mūsu īpašuma (aktīvu, informācijas (tostarp personas datu) aizsardzība; datortīkla infrastruktūra utt.); riska pārvaldība; darbības nepārtrauktības nodrošināšana; mūsu īpašuma un informācijas aizsardzība; tiešais mārketings; mūsu likumīgo tiesību un interešu aizsardzība; mūsu produktu, pakalpojumu un Tīmekļa vietnes uzlabošana, pielāgošana vai produktu un pakalpojumu pielāgošana jūsu interesēm utt.).

7. SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
Ja tas ir tiesiski pamatots katrā konkrētajā gadījumā, personas dati var tikt izpausti šādām saņēmēju kategorijām:
(a) Lendiscore pilnvarotie darbinieki;
(b) pakalpojumu sniedzēji (apstrādātāji un citi pārziņi), kas Lendiscore sniedz dažādus pakalpojumus (piemēram, IT pakalpojumi, datu glabāšanas pakalpojumi, e-pasta pakalpojumu sniedzēji, tirgvedības pakalpojumi utt.);
(c) Kompetentās valsts iestādes (piemēram, Datu valsts inspekcija, tiesa, policija utt.);
(d) Jūsu norādītais saņēmējs;
(e) Citi saņēmēji, ja ir atbilstošs tiesiskais pamats;

8. PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA
Mēs galvenokārt apstrādājam personas datus ES/EEZ. Tomēr, veicot mūsu komercdarbību, informācija (tostarp personas dati), var tikt pārsūtīta ārpus ES/EEZ. Šajā gadījumā mēs nodrošināsim, ka tiek ievērotas visas VDAR prasības attiecībā uz personas datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ. Jūs varat saņemt sīkāku informāciju par šo jautājumu, vēršoties pie mums, izmantojot šeit sniegto kontaktinformāciju.

9. APSTRĀDES TERMIŅŠ (IESKAITOT UZGLABĀŠANU)
Mēs apstrādāsim un uzglabājam personas datus saskaņā ar mūsu datu glabāšanas politiku. Glabāšanas periods galvenokārt ir atkarīgs no attiecīgo personas datu veida un apstrādes mērķa. Attiecībā uz dažām personas datu kategorijām glabāšanas periodi ir paredzēti piemērojamajos normatīvajos aktos (piemēram, nodokļu tiesību aktos, grāmatvedības tiesību aktos, patērētāju aizsardzības tiesību aktos utt.). Citos gadījumos, kad normatīvajos aktos nav noteikts glabāšanas periods, mēs nosakām saglabāšanas periodu, ņemot vērā personas datu apstrādes principus, ko nosaka VDAR. Piemēram, ilgāks glabāšanas periods var būt noteikts, ja dati mums ir vajadzīgi mūsu likumīgo interešu ievērošanas nolūkiem, piemēram, lai palīdzētu mums atbildēt uz jautājumiem un sūdzībām, apkarotu krāpšanu un finanšu noziegumus, atbildētu uz regulatoru pieprasījumiem utt. Glabāšanas perioda beigās mēs dzēsīsim vai neatgriezeniski anonimizēsim jūsu personas datus.

10. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS
10.1. VDAR piešķir privātpersonām (kā datu subjektiem) dažādu tiesību klāstu, proti:
(a) Tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem, kurus mēs par jums glabājam;
(b) Tiesības pieprasīt personas datu labošanu;
(c) Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu;
(d) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu;
(e) Tiesības uz datu pārnesamību;
(f) Tiesības iebilst pret apstrādi;
(g) Tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu kā juridisko pamatu (NB! Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu, kas dota pirms tās atsaukšanas).
10.2. Jūs varat izmantot iepriekš minētās tiesības, vēršoties pie mums, izmantojot šeit norādīto kontaktinformāciju.
10.3. Mēs vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka iepriekš minētās tiesības nav absolūtas. Proti, VDAR un citi piemērojamie tiesību akti paredz nosacījumus, kas jāievēro, lai īstenotu šīs tiesības, ierobežojumus un izņēmumus.
10.4. Ja mums ir pamatotas šaubas par personas identitāti, kas iesniedz minēto tiesību īstenošanas pieprasījumu, mēs varam pieprasīt sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama jūsu identitātes apstiprināšanai.

11. STRĪDU IZŠĶIRŠANA UN SŪDZĪBAS
Mēs vēlamies atrisināt jebkuru strīdu draudzīgā veidā. Tāpēc, ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde neatbilst VDAR vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, mēs aicinām jūs iesniegt mums savu sūdzību, izmantojot šajā Privātuma atrunā norādīto informāciju. Mēs darīsim visu saprātīgi iespējamo, lai atrisinātu šo jautājumu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Taču jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību DVI (https://www.dvi.gov.lv/lv/).

12. PIENĀKUMS SNIEGT PERSONAS DATUS
Tas, vai jums ir tiesības vai pienākums sniegt personas datus, būs galvenokārt atkarīgs no apstrādes mērķa. Vairumā gadījumu jūs sniegsiet informāciju, jo jūs vēlaties saņemt Pakalpojumus no mums vai mijiedarboties ar mums, un jūsu informācijas izmantošanu regulēs līguma noteikumi. Tāpēc šīs informācijas sniegšana ir jūsu izvēle. Ja izvēlaties nesniegt visu vai daļu no informācijas, tas var ietekmēt mūsu spēju sniegt Pakalpojumus. Komerciālas saziņas gadījumā (piemēram, reklāma, kas nosūtīta pa e-pastu, SMS u.c.), jūs varat brīvi izlemt, vai vēlaties to saņemt, un tādējādi sniegt savus personas datus.

13. DROŠĪBA
Mēs izmantojam atbilstošus tehniskus (tostarp fiziskus un loģiskus) un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus un citu informāciju, ko mēs apkopojam un glabājam pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, mainīšanu, izpaušanu, piekļuvi. Piemēram, ierobežojot piekļuvi mūsu telpām, izmantojot šifrēšanu, pārvaldot piekļuves tiesības, izmantojot drošus apstrādātājus un citus partnerus, apmācot mūsu darbiniekus par personas datu aizsardzības un drošības jautājumiem utt.

14. LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PROFILĒŠANA
Lai sniegtu jūsu pieprasītos Pakalpojumus, mūsu speciālisti izmantos informāciju, kas saņemta no iepriekš minētajiem avotiem, un izmantos tos aprēķiniem un datu analīzei. Tā rezultātā mēs sniegsim ziņojumu, kas tiks nosūtīts ar jums servisa līgumā norādītajiem adresātiem. Lai nodrošinātu, ka ziņojums ir pēc iespējas precīzāks un objektīvs, mēs paļausies uz mūsdienīgām un objektīvām aprēķinu metodēm. Mēs galvenokārt izmantosim jūsu finanšu datus un nepaļausimies uz diskriminējošiem kritērijiem (piemēram, dzimumu, valsts vai sociālo izcelsmi utt.). Visus galīga lēmumus par finanšu pakalpojumu sniegšanu pieņems jūsu kreditors, nevis mēs.

15. PRIVĀTUMA ATRUNAS GROZĪJUMI
Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo Privātuma atrunu. Jaunākā versija ir atrodama mūsu Tīmekļa vietnē un jums tā ir regulāri jāpārbauda. Svarīgu izmaiņu gadījumā mēs jūs par tām informēsim.

16. PAPILDU INFORMĀCIJA
Ja jums rodas kādi papildu jautājumi saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, lūdzam vērsties pie mums, izmantojot šajā Atrunā norādīto kontaktinformāciju. Papildu informācija par sīkdatnēm ir arī pieejama mūsu Sīkdatņu atrunā.

Šī Privātuma atruna pēdējo reizi atjaunināta 2021. gada novembrī.